Scroll to top

Serveis


Procuradors Forestals SL

Serveis

SERVEIS

El Procurador Forestal

Històricament, la figura del “procurador o administrador” ha sigut la persona de confiança del propietari al qual se li delegaven les tasques de gestió de la finca. Aquesta figura en l’actualitat està pràcticament extingida, el nostre repte és doncs, el d’actuar amb la mateixa vocació per tal de posar en valor la gestió de les finques forestals i alhora fer-ho de forma professionalitzada com a societat mercantil.

Preservar el patrimoni

L'entorn natural que ens envolta és un dels principals elements distintius del nostre país a nivell patrimonial. Som una població que mira endavant però amb una forta identitat agrícola-forestal que marca el nostre tarannà. Es considera de vital importància la gestió de la massa forestal, així com les ajudes econòmiques per als propietaris d’aquests terrenys. És evident que si afavorim l’activitat silvícola i agrícola millorarem la qualitat i la seguretat d’aquests espais davant dels incendis i altres catàstrofes naturals. Preservar el patrimoni és un dels principals valors que hem de transmetre a les properes generacions per garantir el futur del territori.

Subericultura

La subericultura és la ciència i tècnica de gestionar les masses forestals dominades per l’alzina surera. L’abandonament de la gestió forestal en general, i de les suredes en particular, han esdevingut en l’escenari actual en el que la producció de suro a Catalunya està molt per sota del seu potencial, tan pel que fa a qualitat com a la quantitat.

Recuperar els treballs culturals necessaris per la formació i selecció dels arbres productors de suro de qualitat, la regeneració de les masses, l’adaptació al canvi climàtic i la professionalització dels treballadors, és el repte i l’especialització de Procuradors Forestals.

0

Finques gestionades

0

Quilos de suro
comercialitzats el 2018

0

Hectàrees de
superfície ordenada

0

Tones de fusta
comercialitzada

Services

Tots els nostres serveis

Serveis

Informes pericials

Redacció de dictàmens o informes tècnics, de forma rigorosa i objectiva, per valorar econòmicament les diferents afectacions que pot tenir una finca rústica. Les casuístiques poden ser molt diverses, des de la identificació dels límits d’una propietat o una servitud de pas, fins a l’estudi de danys causats per una tala forestal o una catàstrofe natural.

Valoracións de finques rústiques

Valoració econòmica de la superfície forestal i agrícola d’una propietat i de les seves edificacions (masies, magatzems, granges, basses,..) amb diferents finalitats i mètodes de càlcul (valoracions tributàries i cadastrals, taxacions per conèixer el valor de mercat , expropiacions, garantia hipotecària,…).

Ordenació

Elaboració d’Instruments d’Ordenació Forestal (Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal, Plans Simples de Gestió Forestal i Projectes d’Ordenació) per planificar les actuacions forestals que caldrà dur a terme en una finca pels propers 15-20 anys. La planificació compleix amb els objectius marcats pel propietari o gestor, i es justifica d’acord amb els criteris de Gestió Forestal Sostenible definits per l’administració competent.

Estudis d'enginyeria

Redacció de tot tipus d’estudis i projectes relacionats amb el medi natural, el paisatge o les seves infraestructures: plans de prevenció d’incendis forestals, estudis d’impacte i integració paisatgística, projectes de construcció de basses, construcció de camins rurals, recuperació i restauració d’hàbitats, disponibilitat de biomassa, comercialització conjunta per agrupacions de propietaris,…

Assessorament silvícola

Assistència als propietaris i gestors de finques oferint els serveis de suport tècnic i oportunitats de mercat, per a optimitzar la gestió de la propietat i treure’n el major rendiment possible, avalats per una dilatada experiència en el sector.

Aixecaments topogràfics

Representació geomètrica de determinats elements de forma precisa sobre plànol. Aquest treball es du a terme mitjançant aparells topogràfics de màxima precisió per tal d’obtenir les coordenades exactes en cada punt.

Ajuts i subvencions

Tramitació de sol·licituds d’ajuts per: la redacció i revisió d’Instruments d’Ordenació Forestal, actuacions de Gestió Forestal Sostenible, reforestacions i producció de tòfona, creació d’agrupacions i organitzacions de productors forestals i per a l’adquisició de maquinària.

Dictàmens de titularitat de camins

Document tècnic amb valor probatori que determina la titularitat dels camins. Dictamen realitzat mitjançant un estudi exhaustiu de recerca de documentació i visites sobre terreny, que juntament amb la capacitat del tècnic, ajuden a determinar la titularitat i característiques en cada cas.