Scroll to top

Resolució ARP/557/2018 ajuts a finques de titularitat privada per a la millora de la xarxa viària i per actuacions silvícoles

RESOLUCIÓ ARP/557/2018, DE 20 DE MARÇ, CONVOCATÒRIA DELS AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE EN FINQUES DE TITULARITAT PRIVADA PER A LA MILLORA DE LA XARXA VIÀRIA PER A LA GESTIÓ DELS BOSCOS

El DOGC núm. 7587, de 27 de març de 2018 publica la RESOLUCIÓ ARP/557/2018, de 20 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2018 corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR).

Els terminis de presentació de sol·licituds, certificacions, finalització de treballs i de justificació són els següents:

  1. Presentació de sol·licituds: 27 d’abril de 2018.
  2. Certificació parcial no definitiva: 30 de maig de 2019.
  3. Finalització de treballs: 30 de setembre de 2019, inclòs.
  4. Justificació de feines: 15 d’octubre de 2019, inclòs.

Consulteu la Resolució ARP/557/2018, de 20 de març.

Notícies Resolució ARP/557/2018 Procuradors Forestals

Related posts